บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด (M E T CO., LTD.)
บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พร้อมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-100

ETHICS

จริยธรรม และคุณธรรม
ในการดำเนินงานทางธุรกิจ

SERVICES

บริการอย่างมืออาชีพ
ถูกต้องและรวดเร็ว

QUALITY

สร้างสรรค์คุณภาพ
และความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

PROGRESSIVE

พัฒนาระบบ
การทำงานอย่างต่อเนื่อง

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พร้อมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-100

ผลงานของเรา