ผลงาน
การอบรมการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
Detail :

ทาง บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งไปอบรมภายนอก และทัั้งนี้ก็มีการอบรมภายในอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งครั้งนี้คือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMs)