ผลงาน
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
Detail :

ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อเก็บตัวอย่างอย่างถูกวิธีอันได้แก่

 - วิธีการเก็บตัวอย่างอากาศในปล่องระบายอากาศ

 - วิธีการเก็บตัวอย่างสารเคมีในพื้นที่การทำงาน

 - วิธีการตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน

 - วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ

 - วิธีการใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ยังได้มีการทดสอบความรู้ของพนักงานทุกคนเพื่อวัดประสิทภาพในการทำงานได้อย่างมีศักยภาพด้วยเช่นกัน ทำให้พนักงานทุกคนสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ และเป็นที่น่าเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า