บริการของเรา
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ทำงาน (Workplace air & environmental quality services)

พารามิเตอร์ตรวจวัด

  • คุณภาพอากาศที่เป็นอนุภาคและไอระเหยสารเคมี  มาตรฐานตรวจวัด NIOSH/OSHA

           ◊ การเก็บตัวอย่างอากาศในพื้นที่ทำงาน (Workplace area)

           ◊ การเก็บตัวอย่างอากาศติดตัวบุคคล (Personal Sampling) 

  • ระดับความดังของเสียง  มาตรฐานตรวจวัด IEC 651

           ◊ ระดับความดังของเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Leq 8 hrs(dB(A))

           ◊ ระดับความถี่ของเสียง (1/1 , 1/3 Octaveband)

           ◊ ปริมาณการสะสมของเสียงติดตัวบุคคล (Noise dosimeter)

           ◊ จัดทำแผนที่เส้นเสียง (Noise Contour Map) 

  • ดัชนีความร้อน (WBTG Temperature Index)  มาตรฐานตรวจวัด ACGIH
  • ความเข้มของแสงสว่าง (Light Intensity)   มาตรฐานตรวจวัด ACGIH