บริการของเรา
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและคุณภาพดิน (Water and soil quality services)

พารามิเตอร์ตรวจวัด

  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม  มาตรฐานตรวจวัด (Grab Sampling)
  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง  มาตรฐานตรวจวัด (Grab Sampling)
  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน  มาตรฐานตรวจวัด (Grab Sampling)
  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน  มาตรฐานตรวจวัด (Bailer Sampler)
  • ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำทะเล  มาตรฐานตรวจวัด (Water Sampler)
  • ตรวจวัดคุณภาพดิน  มาตรฐานตรวจวัด (Composite Sampler)