บริการของเรา
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารและพื้นที่อับอากาศ (Indoor Air and Confined Space)

พารามิเตอร์ตรวจวัด

  • PM-1 มาตรฐานตรวจวัด (Dust Monitor)
  • PM-2.5 มาตรฐานตรวจวัด (Dust Monitor)
  • PM-10 มาตรฐานตรวจวัด (Dust Monitor)
  • TSP มาตรฐานตรวจวัด (Dust Monitor)
  • Carbon Dioxide มาตรฐานตรวจวัด (Electrochemical Sensor)
  • Total Bacteria Count มาตรฐานตรวจวัด (Single-Stage Impactor)
  • Total Fungi Count มาตรฐานตรวจวัด (Single-Stage Impactor)
  • O2 H2S %LEL มาตรฐานตรวจวัด (Gas Detector)