บริการของเรา
บริการตรวจวัดควันดำและเสียงจากรถยนต์ (Opacity Meter)

ตรวจวัดค่าควันดำของรถยนต์ (Opacity)

  • ตรวจวัดค่าควันดำด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรอง (Opacity Meter)

ตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ (Sound Level Meter)